ARQUIVOS DO SERVIÇO SECRETO DO BLOCO SOVIÉTICO NO BRASIL www.cepol24.pl

| dokumenty-documentos |residentura-base |aktivní opatření-medidas ativas |agenti-agentes| pojmy, definice-dicionário | o nás               © Mauro "Abranches" & Vladimír Petrilák

WordPress

texty

ARTIGOS

dokumenty DOCUMENTOS

residentura

BASE (“REZIDENTURA”)

aktivní opatření:

MEDIDAS ATIVAS (Aktivní opatření)

AO Družba OPERAÇÃO AMIZADE

agenti

AGENTES

pojmy, definice

DICIONÁRIO

SOBRE  NÓS

o nás  o nas

blog

 

 

 

"Zní to neuvěřitelně anebo směšně, že Československo, taková malá země ve střední Evropě se angažuje s pomocí své rozvědky v Latinské Americe, Africe, Asii atd., a dělá věci, které vůbec neodpovídají skutečným zájmům Československa. Není to typické jenom pro Československo, všechny satleitní rozvědky jsou především nástrojem zahraniční politiky Sovětského svazu." - výpověď zrádce Bittmana před Senátním podvýborem USA. Takto je to uvedeno ve svazku v ABS. Oním podvýborem je Podvýbor pro vnitřní bezpečnost, jehož zasedání se uskutečnilo 5.5.1971 a emigrant, bývalý rozvědčík Bittman tam z bezpečnostních důvodů vypovídal pod jménem L.Britt. Rozvědka si tento materiál nechala přeložit jako podklad pro trestní stáhání L.Bittmana, ale také z důvodu přesnějšího zmapování katastrofy, kterou emigrace tohoto rozvědčíka I. správě způsobila. Došlo ke shození, čili dekonspiraci,  mnoha příslušníků StB, kací prováděných rozvědkou atd. Historická hodnota tohoto materiálu je velká, neboť po záznamu výslechu je zde i hodnocení jednotlivých tvrzení Bittmana, kdy studiem materiálů bylo zjištěno, že... a dle jednotlivých případů je dále napsáno, že Bittman má pravdu, že šlo skutečně o tu a tu akci a pod.

CZ                StB a Brazílie

PL                   StB i Brazilia

PT                           StB no Brasil

  Případ brazilského spisovatele Guimaraese – byl agentem KGB?

Portugalský časopis Expresso v březnu vytiskl obsáhlejší materiál (/http://www.nu-sol.org/agora/pdf/Arquivo_Mitrokhin.pdf) věnovaný novým poznatkům týkajícím se tzv. Mitrochinova archivu ve vztahu k Portugalsku.

Ideologický spolupracovník „Velek“, diplomat ve službách rozvědky StB

Přinášíme některé dokumenty ze svazku agenta "Velka", později dostal krycí jméno "Sinus".

Dosud jsme se málo zabývali otázkou tzv. ideospolupracovníků StB, což byli de facto agenti, ale nesmělo se jim tak říkat, protože šlo zpravidla o členy KSČ a tito nesměli být verbováni jako agenti. Ale podle směrnice mohli být zavazováni ke spolupráci jako tzv. ideologičtí spolupracovníci.  Uruguay - zřízení residentury

V roce 1960 se Ústřední výbor Komunistické strany Československa rozhodl zřídit novou residenturu politické rozvědky Státní bezpečnosti (StB) na jihoamerickém kontinentu. StB, její I. správa, byla tudíž pověřena provedením tohoto záměru. Ve svazku vedeného I. správou rč. 11381 mámne veškeré podstatné informace k této záležitosti. Jde o objektový svazek s názvem Čs. rezidentura Montevideo. Z informací shromážděných ve svazku vyplývá, že residentura byla zřízena v roce 1961 a její činnost pak byla ukončena v roce 1971.

Latinská amerika - přehled

Statistický přehled všech latinsko-amerických residentur (kromě Kuby), v tabulce je uveden počet agentů, typů (tedy rozpracovávaných a pro rozvědku zajímavých kontaktů, z nichž mnozí se mohli stát agenty nebo důvěrnými styky), důvěrných styků – tj. spolupracovníků namnoze hodnocených jako agenti (ale mohlo jít i o nevědomé informátory) a tzv. ideospolupracovníků (což byli českoslovenští občané, členové KSČ, pracující v zahraničí a vědomě spolupracující s rozvědkou StB), čili tajných spolupracovníků, de facto agentů. Stav k 5.5.1963

Spolupráce StB-KGB

Na webu Ústavu pro studium totalitních režimů je celá řada smluv mezi československou Státní bezpečnostní a sovětskou KGB - Výboru pro státní bezpečnost při radě ministrů SSSR.

Ještě k otázce odstranění hesla na brazilské wikipedii.

Broń i amunicja, Komandosi

- pokračovatel existujícího od roku 1992 časopisu KOMANDOS, ve svém 3. čísle (březen 2016) zveřejnil článek Brazilce Maura Kraenského a Čecha V.Petriláka  nazvaný Mluvící kupa masa, anatomie verbovky. Pojednává o činnosti československé rozvědky 1. správy StB v Brazílii, je zde názorně popsáno, jak proběhlo zverbování jistého brazilského novináře, který pak spolupracoval s StB několik let.

Osvaldão

Latinská Amerika – letmý statistický pohled na začátek práce čs. rozvědky

K 25.11.1953 Československá rozvědka podle Zprávy o činnosti I. správy Ministerstva vnitra za období od března 1951 do listopadu 1953 předložené ministrem vnitra Rudolfem Barákem a projednané politickým sekretariátem Ústředního výboru KSČ (viz Pavel Žáček, Menší sestra I, str. 17 a násl)

Agent řekl "Ne"

Agent HONZA

KSSS pomáhala komunistickým stranám Latinské Ameriky, finančně

- Otázka: prosím Vás, co znamená v portugalštině český výraz rezidentura?
Odpověď: To by mohlo být asi tolik jako dependência nebo sucursal (odbočka).

Statistika

Manolo nic nevěděl, čili nevědoucíchudák?

„Jednejte s ním dále přátelsky, využívejte jej jako krycí styk a informátora, dbejte však na to, abyste se před ním nedekonspiroval jako rozvědčík. Jakékoliv jeho zapojení do dalších akcí bude příště možné jen na základě předběžného souhlasu centrály.“

- Rok 1961: sověti díky StB navazují diplomatické vztahy s Brazílií

- Aktivní opatření, obecněji a šířejí

- Děti STASI

- My agenty nemáme

- Statut rovědky

- První resident v Brazílii, soudruh TREML


Na této stránce budeme presentovat skutečnosti týkající se československé tajné policie StB (jde především o aktivitu I. Správy StB, tzn. rozvědky) a Brazílie dle dokumentů StB. Znamená to, že netvrdíme, že jde o jedinou pravdu. Tu se budeme snažit ověřovat různými způsoby. V této fázi našeho výzkumu se soustřeďujeme na období brazilské historie, které je spjato také s presidentenm   českého původu J. Kubitschkem, jde obecně o konec padesátých a šedesátá léta minulého století. Dokumenty z českého Archívu bezpečnostních složek (StB) vrhají nové světlo na mnohé události, roli osob v nich angažovaných. Tyto dokumenty nepochybně nejsou jediným historickým pramenem, který je nutno brát v potaz, ale nelze jej podceňovat či předstírat, že neexistuje. Protože až doposud v této souvislosti tento pramen nebyl de facto bádán, pokusíme se o jeho zpřístupnění, což jistě bude vítaným doplněním pro poznání brazilské historie a československo- brazilských vztahů zkoumaného období.

Josué Guimaraes – czy mógł być agentem KGB?

W Brazylii zauważono sprawę brazylijskiego pisarza żyjącego przez jakiś czas w Portugalii Josué Guimaraes (1921 – 1986), o którym powołując się na Archiwum Mitrochina, napisano, iż współpracował on z KGB i że był jopsue guimaraeswręcz agentem tej sowieckiej służby wywiadowczej.

AmerykaŁacińska - zestawienie (r.1963)

Zestawienie statystyczne wszystkich rezydentur czechosłowackiego wywiadu (I. departamentu StB) w Ameryce Łacińskiej z wyjątkiem Kuby. W tabeli wyszczególniono liczbę agentów, figurantów (po czesku typów) oraz kontaktów ciekawych z wywiadowczego punktu widzenia oraz kontaktów poufnych (po czes. důvěrný styk)  – czyli współpracowników z rangą de facto agenta (ale mogli to być też nieświadomi informatorzy) oraz tzw. współpracowników ideologicznych (po czes. ideospolupracovník, chodziło o obywateli Czechosłowacji, członków Komunistycznej partii, którzy pracowali zagranicą i świadomie współpracowali z wywiadem StB), czyli tajnych współpracowników, de facto agentów. Stan z 5.5.1963

Współpraca StB-KGB Na stronie internetowej Czeskiego Instytutu ds. badań reżimów totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů) znajduje się szereg umów pomiędzy czechosłowacką Bezpieką i sowieckim   KGB - Komitetem Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRS – KGB ZSRR.

Brazylijska odnoga wikipedii usunęła w kwietniu hasło Ações da KGB no Brasil, tzn. Operacje KGB w Brazylii.

Broń i amunicja, Komandosi

- kontynuator istniejącego od 1992 roku czasopisma „KOMANDOS,” w swoim numerze 3. (marzec 2016) wydrukował artykuł Brazylijczyka Maura Kraenskiego i Czecha V.Petriláka pt. „Gadający worek mięsa. Anatomia werbunku”.

 

Agent powiedział "Nie"

Agent HONZA

Film "Towarzysz Treml"

KPZS pomagała Kom. Parii Brazylii oraz innym partiom krajów Ameryki Łacińskiej

-Statystyka

My agentów nie mamy

To żaden patriota ani nacjonalista

W teczce agenta PAULO (inne pseudonimy: ŠOTEK, KAT), założonej dla brazylijskiego dziennikarza Roberto Plassinga i prowadzonej w latach 1959 -1965, spotkałem się z opisem „rozmowy ideologicznej”, którą odbył towarzysz-organ prowadzący (OP, czyli oficer czechoslowackiego wywiadu, pracujący w Brazylii) z jego brazylijskim agentem. Dokument ten rzuca światło na sposób perswazji, stosowany przez wywiadowców, jak i również na pewien zamęt w umysłach Brazylijczyków o postępowych poglądach w latach 60 ubiegłego wieku.  

- Dzieci Stasi

- Rok 1961: sowiecidzięki StB nawiązują stosunki dyplomatyczne z Brazylią

- My agentów nie mamy


Wszystkie nasze artykuły są napisane na podstawie dokumentów pochodzących ze zbiorów archiwum Instytutu ds. Badań Reżimów Totalitarnych z Republiki Czeskiej,  który zarządza, bada, promuje, publikuje i udostępnia publicznie te  dokumenty.

Na tej stronie będziemy prezentowali fakty dotyczące czechosłowackiej tajnej policji StB (chodzi głównie o I. Departament StB, tzn. wywiad) i Brazylii według dokumentów StB, co oznacza, iż nie twierdzimy, że chodzi o jedyną prawdę. Tę będziemy próbowali  sprawdzać na wszelkie możliwe sposoby. Na tym etapie naszych badań skupiamy się na okresie brazylijskiej hisotrii, który jest połączony z prezydentem czeskiego pochodzenia J. Kubitschekiem, ogólnie chodzi o końcówkę lat 50. i lata 60. Dokumenty z czeskiego Archiwum ABS (StB) na wiele wydarzeń i rolę osób w nich zaangażowanych rzucają nowe światło. Dokumenty te niewątpliwie nie są jedynym źródłem historycznym, które trzeba uwzględnić, ale nie sposób ich niedoceniać czy udawać, że ich nie ma.  Ponieważ aż dotychczas żródło to w tym kontekście nie było de facto badane, postaramy się go udostępnić, co zapewne będzie odpowiednim uzupełnieniem dla badania czechosłowacko-brazylijskich stosunków i historii Brazylii badanego okresu.  

Ações da KGB e STB no Brasil – Operação Amizade

Como existem pessoas que negam que possa ter existido algo como “Ações da KGB no Brasil”, informamos que, segundo os documentos da polícia secreta comunista tchecoslovaca StB (Státní bezpečnost) existentes no arquivo ABS do Instituto da Memória dos Regimes Totalitários em Praga, a Operação ativa AMIZADE (em checo: AO DRUŽBA) foi uma grande operação de “política de influência” que teve a participação de várias rezidenturas (bases do serviço de inteligência no estrangeiro) da StB e que foi  realizada principalmente em território brasileiro. Como já informamos antes, foi uma operação de inspiração e participação da KGB soviética... Mauro "Abranches" Kraenski

Josué Guimaraes – é possível que tenhasido um agente da KGB?

No Brasil foi comentado o caso do escritor brasileiro Josué Guimaraes (1921 – 1986),  que viveu em Portugal durante um certo tempo e sobre o jopsue guimaraesqual foi escrito, em base ao Arquivo Mitrokhin, que colaborou com a KGB e que foi um agente deste serviço de inteligencia soviético.

Novamente sobre: Ações da KGB no Brasil

Ações da KGB no Brasil, ou seja, algo que, segundo a opinião dos editores brasileiros da Wikipédia, nunca existiu.

Pouco tempo atrás (outono no Brasil e primavera na Europa, em 2016), os editores brasileiros da Wikipédia retiraram das páginas desta respeitável enciclopédia virtual, o artigo chamado: “Ações da KGB no Brasil,” que descrevia o interesse operacional do serviço de inteligência soviético no Brasil, argumentando que nada disso existiu; que não existe nenhuma prova de fontes confiáveis, que o texto propaga uma teoria da conspiração e que não está de acordo com os “princípios seguidos por esta enciclopédia” e, por isso, não tem o direito de existir nas suas páginas.

 

América Latina - panorama geral  (ano 1963)

Traçamos um panorama geral dos números de todas as rezidenturas (bases do serviço de inteligência no exterior) do serviço de inteligência tchecoslovaco (Departamento I da StB - era a divisão dentro do Ministério da Segurança Estatal responsável pelo serviço de inteligência no estrangeiro) na América Latina (exceto Cuba). Na tabela abaixo, estão especificadas os números de “agentes”, “figurantes” (em tcheco: typy) que eram contatos interessantes de algum modo para o serviço de inteligência, os “contatos secretos” (em tcheco: důvěrných styků) que eram colaboradores que de fato possuíam uma posição de agente (mas podiam também ser informantes inconscientes) e também os chamados “colaboradores ideológicos” (em tcheco: ideospolupracovníků) que eram cidadãos da Tchecoslováquia, membros do partido comunista, que trabalhavam no exterior e colaboravam de forma consciente com o servico de inteligência da StB, ou seja, colaboradores secretos, de fato eram agentes. Eis a situação em 5.5.1963

A colaboração entre a StB e a KGB

No site da internet do “Instituto Tcheco para o Estudo dos Regimes Totalitários”  (em tcheco,

Ústav pro studium totalitních režimů) é possível encontrar vários documentos representativos de acordos firmados entre o serviço de inteligência tchecoslovaco, a StB (em tcheco,  Státní bezpečnost) e o serviço de inteligência da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a KGB (em russo, Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti )

A wikipédia brasileira, em abril, retirou o artigo:

“Ações da KGB no Brasil”.

Atenção! Como já informamos desde a primeira vez que começamos a descrever nossas pesquisas, gostaríamos de informar novamente sobre algo importante (algo que já esta bastante claro para as pessoas da Europa Central, que possuem faz um bom tempo, certa experiência com pastas/documentos da antiga polícia secreta comunista):

Fontes

Operações da KGB/StB no Brasil. Acesso às fontes!https://www.youtube.com/watch?v=CR6cQd5vRgI

Atenção! Em breve O proximo filme - youtube.

O Partido Comunista  da União Soviética ajudou o PCB e outros partidos comunistas da América Latina.

estatística

-O Primeiro Oficial da StB (Serviço de Inteligência da Polícia Secreta Comunista „Tcheca”) residente no Brasil: O Camarada „TREML

- O Camarada „TREML

- Ano de 1961: os soviéticos, graças a policia secreta comunista tcheca StB e graças a KGB, reataram as relações diplomáticas com o Brasil


 

Todos os nossos artigos são escritos em base aos documentos que fazem parte do acervo do arquivo mantido pelo Instituto para o Estudo de Regimes Totalitarios da Repúplica Tcheca que  preserva, pesquisa, promove, publica e disponibiliza ao público os documentos existentes.

Nesta página iremos apresentar fatos relacionados com a polícia secreta da Tchecoslováquia StB (estamos falando principalmente sobre o I Departamento StB, ou seja, o serviço de inteligência) e o Brasil, de acordo com os documentos da StB, o que significa, que não estamos afirmando que se trata da verdade absoluta. Quanto a esta, vamos nos esforçar para verificar de todas as maneiras possíveis. Na presente etapa de nossas pesquisas, nos concentraremos no período da história brasileira que está relacionado com o presidente J. Kubitschek, que era descendente de tchecos e também no final dos anos 50 e nos anos 60. Os documentos do arquivo tcheco ABS (StB) dão uma nova luz aos acontecimentos e no papel das pessoas relacionadas com os mesmos. Estes documentos certamente não são a única fonte histórica que deve ser levada em conta, mas é impossível não lhes dar o devido valor merecido ou fingir que não existem. Faremos um esforço para,a medida do possível, fornecer as fontes, o que sem dúvida, será um complemento apropriado para as pesquisas sobre as relações tcheco-brasileiras e sobre a história do Brasil durante o período pesquisado.

 

dokumenty

Struktura rozvědky

Statut rovědky

Žádost KSB o finanční podporu

AO Družba

dokumenty

struktura wywiadu

Statut wywiadu

 Prośba Kom. Partii Boliwii o pomoc finansową

AO Družba (Przyjaźń)

dokumenty

Statut rovědky

Žádost KSB o finanční podporu

AO Družba

články:

Spolupráce StB-KGB Na webu Ústavu pro studium totalitních režimů je celá řada smluv mezi československou Státní bezpečnostní a sovětskou KGB - Výboru pro státní bezpečnost při radě ministrů SSSR.

Ještě k otázce odstranění hesla na brazilské wikipedii.

KSSS pomáhala komunistickým stranám Latinské Ameriky, finančně

- Otázka: prosím Vás, co znamená v portugalštině český výraz rezidentura?
Odpověď: To by mohlo být asi tolik jako dependência nebo sucursal (odbočka).

- Manolo nic nevěděl, čili nevědoucí chudák?

- Rok 1961: sověti díky StB navazují diplomatické vztahy s Brazílií

-  Aktivní opatření, obecněji a šířejí

- Děti STASI

- My agenty nemáme

- Statut rovědky

- První resident v Brazílii, soudruh TREML

 

artykuły:

Współpraca StB-KGB Na stronie internetowej Czeskiego Instytutu ds. badań reżimów totalitarnych (Ústav pro studium totalitních režimů) znajduje się szereg umów pomiędzy czechosłowacką Bezpieką i sowieckim   KGB - Komitetem Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRS – KGB ZSRR.

Brazylijska odnoga wikipedii usunęła w kwietniu hasło Ações da KGB no Brasil, tzn. Operacje KGB w Brazylii.

- Dzieci Stasi

- Rok 1961: sowiecidzięki StB nawiązują stosunki dyplomatyczne z Brazylią

- My agentów nie mamy

- Statut wywiadu

- Pierwszy rezydent w Brazylii, towarzysz TREML

artygos:

A colaboração entre a StB – KGB Nas páginas de internet do Instituto Checo para o Estudo dos Regimes Totalitários  (Ústav pro studium totalitních režimů) encontram-se vários acordos entre o Serviço de Segurança checoslovaco e a KGB sovietica (KGB - Comitê de Segurança do Estado do Conselho de Ministros da URSS)

A wikipédia brasileira, em abril, retirou o artigo:

“Ações da KGB no Brasil”.

- Ano de 1961: os soviéticos, graças a StB, reataram as relações diplomáticas com o Brasil

-O Primeiro Oficial da StB (Serviço de Inteligência da Polícia Secreta Comunista „Tcheca”) residente no Brasil: O Camarada „TREML

- O Camarada „TREML

videa


https://youtu.be/iN9zzfBzY54
Pohřeb rozvědčíka

http://youtu.be/BIfQ71gmubc StB e KGB A conexão 1961 Historia, magistra vitae
Smlouva o spolupráci StB s KGB, rok 1961
Umowa o współpracy pomiędzy StB i KGB

http://youtu.be/tP0RGwdfiJ4 O Ouro de Moscou - legendas em português - Como o regime comunista soviético financiava organizações de erquerda na América Latina.

StB a Brazílie  (video, portugalsky)

O Brasil nos arquivos da STB: “Dalibor, a louça e a amizade” (2014) (portugalsky)

Operações da KGB/StB no Brasil. Acesso às fontes!https://www.youtube.com/watch?v=CR6cQd5vRgI

DESINFORMAÇÃO (3):  Pio XII o inimigo supremo do comunismo

A estratégia secreta para destruir o ocidente Trecho do documentário sobre FRAMING ou MONTAGEM, em português, que eram as operações de desinformação com o intuito de rescrever o passado. http://superstore.wnd.com/video/Disinformation-The-Secret-Strategy-To-Destroy-The-West-DVD

https://youtu.be/HAeYJXWIy2Q Desinformação: a estratégia secreta para destruir o ocidente

Trecho do documentário sobre as ações soviéticas no ocidente, descritas por um desertor do serviço de inteligência romeno. Neste fragmento, vemos como funcionavam as organizações de fachada usadas para as operações de desinformação.

(Reaça Boy)

http://youtu.be/x7y2NNwDC4U Atenção! Em breve O proximo filme - youtube. legendas em português

Guerra fria https://www.youtube.com/watch?v=SIDr9x23jtc

http://youtu.be/Irsyw2NiMWc

 

O nás  - O nas -  Sobre nós

Vladimír Petrilák - nezávislý publicista, překladatel a tlumočník, autor mnoha článků s politickou tematikou

                                  niezałeżny publicysta, tłumacz, autor wielu tekstów prasowych

                                  colunista independente, tradutor, autor de vários textos para a imprensa

Mauro "Abranches" - překladatel, turistický průvodce, bloger, několik let pracoval v polské televisi jako dokumentarista,

                                  tłumacz, przewodnik turystyczny, bloger, kilka lat pracował w telewizji polskiej jako dokumentalista

                                                                            tradutor, guia turístico, blogueiro, pesquisador independente.

                                                                            Trabalhou como pesquisador de temas para a televisão polonesa.

                                                                            hobby: história/pesquisas


Statystyka - ilość funkcjonariuszy na poszczególnych rezydenturach w krajach Ameryki Łacińskiej, oprac.

na podstawie przeglądów statystycznych StB   Liczba 1 oznacza obecność jednego technicznego pracownika, szyfranta lub radiowca, choć w przypadku Brasilia może oznaczać pracownika operacyjnego.  

Počet příslušníků na jednotlivých residenturách v zemích Latinské Ameriky, zpracováno dle statistických přehledů StB. Je-li na residentuře 1 příslušník, zpravidla to znamená, že jde o šifréra nebo osobu obsluhující  rádiové  spojení, nemusí jít o operativce, byť v případě Brasilie to není jisté.

počty příslušníků rozvědky na residenturách

1971

1974

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Bogota

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Buenos Aires

2

2

2

3

4

4

4

2

2

Caracas

1

3

2

1

2

2

3

3

3

Santiago de Chile

7

2

3

3

3

2

1

1

-

Havana

4

5

2

2

2

2

2

2

2

Rio de Janeiro

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Brasilia

-

-

1

1

1

1

1

1

3

Sao Paulo

1

-

1

1

1

-

-

-

-

Mexico

5

3

5

4

3

4

4

4

2

Lima

-

7

5

5

5

?

5

5

2

Montevideo

?

3

1

1

1

1

1

1

?

Quito

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Managua

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Pokud jde o další údaje, lze např. uvést, že v roce 1978 bylo v řadách I. správy  celkem 1406 příslušníků, z toho 763 pracovalo v centrále, 267 v zahraničí, z čehož 148 bylo operativních pracovníků působících na 35 zastupitelských úřadech a 119 bylo z neoperativních útvarů (jako šifra, radio). Pro představu dodejme, že 94,24% ze všech příslušníků I. správy bylo členy KSČ, v operativě toto procento bylo vyšší - 96,78%. Pro lepší orientaci budiž ještě řečeno, že důležité residentury typu New York, Paříž, Londýn či Káhira byly obsazeny zpravidla 10 a více příslušníky, takto nahlíženo se Latinská Amerika jeví jako druhořadá, nicméně zcela určitě uvedené počty profesionálních rozvědčíků v těchto zemích nebyly adekvátní pokud zohledníme zájmy Československa jako takového v této oblasti světa. Mám na mysli především obchodní a kluturní vztahy, čili "běžné" zájmy,  takže tento pohled na uvedené statistiky dovoluje tušit, že zase až tak druhořadá ta Latinská Amerika nebyla.

Residentura v Rio de Janeiro byla v roce 1971 zrušena, její stav zpravidla osciloval kolem 3 příslušníků plus jeden šifrér. To se týká šedesátých let 20. století, ale existovala od roku 1952, kdy v srpnu dorazil první příslušník s úkolem vybudovat funkční residenturu. Celé dva roky byl na to sám, ale pak se situace změnila a až do konce jejího fungování platilo, že tam pracovali minimálně tři příslušníci.

 

Jelikož StB byla podřízena ÚV KSČ, tak stejně jako všechny důležité instituce a jiné útvary či výrobní jednotky tehdejšího Československa svou práci plánovala a pak sledovala plnění plánu, proto vedla poměrně důkladné statistiky, aby bylo možné přesně stanovit nakolik byl plán splněn. Proto se ve svazcích vyskytují různé statistiky, shrnutí vyjádřena čísly, to se týkalo např. hodnocení závažnosti zpráv předávaných rozvědčíky a jejich agenty. V tomto ohledu byla v šedesátých letech residentura v Rio de Janeiro hodnocena poměrně dobře, někdy dokonce výborně. Nechybí i zmínky o využitelnosti zpráv pro přátele, čili KGB či kubánské nebo jiné přátele, tj. rozvědky zemí socialistického tábora. Tyto údaje však nejsou v souhrném ročním hodnocení rozvědky, leč nacházíme je v jednotlivých svazcích řádu 8.

                                                                                

 

 

 

 

e-mail

kodowanie ISO-8859-2           

Můžete nás podpořit v bádání, CONTRIBUA COM NOSSA PESQUISA: